Top Influencers

April 2020
1.   Higashi Norifumi
2.   Ruth Elliott
3.   Honda Yasuko
4.   Inoue Chizuyo
5.   Steve Brown
6.   Nakamura Tamaki
7.   Shimazu Hiromi
8.   Ono Junko
9.   Mano Izumi
10.   Takase Nobuko
11.   Mizumoto Sizuko
12.   Chartered Equity Corp
13.   Williams Villencia
14.   Katou Kazuko
15.   Sakamaki Sakiko
16.   Uno Kaoru
17.   Megumi Yamada
18.   Suzuki Sanae
19.   Miyazaki Makiko
20.   Narita Yukiko
21.   Motoki Shigeko
22.   Nagamoto Hiroko
23.   Umemoto Junko
24.   Kishi Seiko
25.   Inoue Yusuke