Top Enrollers of Influencers

April 2020
Influencers  |  Customers
1.   Sakamaki Sakiko 4
2.   Megumi Yamada 4
3.   Uno Kaoru 4
4.   Nagamoto Hiroko 4
5.   Suzuki Sanae 4
6.   Satou Yukari 3
7.   Takeuchi Masako 3
8.   Kitazawa Mariko 3
9.   Nakahara Sachiko 3
10.   Takase Nobuko 3
11.   Umemoto Junko 3
12.   Yamano Hiroko 3
13.   Kosuge Masaaki 3
14.   Onogi Yuka 3
15.   Maeda Saeko 3
16.   Mn Bode pro 3
17.   Baba Tomoko 3
18.   Masako Kanemori 3
19.   Satoya Kazuko 3
20.   Watanabe Yoshie 3
21.   Ide Ai 3
22.   Kato Yoneko 3
23.   Mochinaga Fumiko 3
24.   Watanabe Katsuyo 3
25.   Kawai Mie 3